Stichting

Download hier het Jaarverslag 2023 en het financieel jaarverslag 2023 van Stichting Words of Life Ministries

Beleidsplan Stichting Words of Life Ministries 2023-2026 gemaakt in september 2023

In deze sectie wordt  de doelstelling van stichting Words of Life Ministries uiteengezet.
Doelstelling
1. De Stichting heeft ten doel te bevorderen dat iedere kerk en christen in Nederland en daarbuiten op een gezonde wijze invulling geeft aan de profetische bediening en geestesgaven, in het bijzonder de gave van profetie, en ten dienste van ieder mens, kerk en samenleving. Onder profetie verstaan wij ook “het spreken van God” en/of het “luisteren naar Gods stem”. Met het bevorderen van de profetische bediening willen we christenen, en specifiek maar niet uitsluitend leiders, toerusten zodat zij weer dienstbaar kunnen zijn aan mens en kerk en samenleving in zowel Nederland als daarbuiten.
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het activeren van christenen in de gave van profetie en andere geestesgaven en ze leren hoe ze op een gezonde manier hiermee om kunnen gaan;
– gezond, bijbels onderwijs over profetie te geven, inclusief het publiceren ervan;
– het bouwen van een netwerk van mensen die hun gave of bediening op een gezonde manier willen inzetten voor mens, kerk en maatschappij;
– het met profetische woorden bijstaan van alle mensen (in het bijzonder mensen met een leidinggevende functie).
4. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden.
5. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

Werkzaamheden
Tot de werkzaamheden van de stichting behoren:
– Het activeren van christenen in de gave van profetie en andere gaven middels cursussen
– Het geven van Bijbels onderwijs over profetie door lezingen, interviews, podcasts, spreekbeurten etc.
– Het bouwen van een netwerk van mensen hun gave ook op een gezonde manier willen inzetten door gericht op zoek te gaan naar en in contact te blijven met deze mensen. Het bezoeken van conferenties en het gebruik maken van bestaande netwerken zijn manieren om deze mensen te vinden.
– Het met profetische woorden bijstaan van mensen door het beleggen van profetische avonden, profetische videocalls en gesprekken. Specifieke nodigen we mensen met een leidinggevende functie uit om deel te nemen aan bovenstaande activiteiten. Ook profeteren we over leiderschapsteams.

Om de werkzaamheden concreet te maken streeft de stichting de volgende doelen na per jaar:
– 10 cursussen te geven over profetie of gaven van de Geest.
– 30 spreekbeurten, lezingen, interviews
– 5 conferentie bezoeken om met nieuwe netwerken in contact te komen
– 10 keer langs bij leiderschapsteams

De activiteiten zullen de komende jaren zich voornamelijk richten op Nederland. Daar waar mogelijk zullen we ook buiten Nederland activiteiten te doen. Concreet zijn er mogelijkheden in Noorwegen en Vietnam.
De stichting ondersteunt individuele auteurs met het etaleren van hun boeken op de website. De inkomsten van deze boeken gaan naar de betreffende auteurs zelf. De stichting ontvangt geen commissie of andere inkomsten van deze boeken.

Werving van gelden
Gelden voor de stichting zullen geworven worden door giften. De wijze van werving van giften zal onder andere gebeuren door middel van reclame in de vorm van drukwerk, de digitale nieuwsbrief en mondeling contact. Ook zal er actief op zoek gegaan worden naar partners. Partners zijn mensen die maandelijkse donaties geven voor het werk van de stichting. Dit zal ook onderdeel zijn van de netwerk activiteiten.

Beheer en besteding van vermogen
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het beheer van de ontvangen gelden en de besteding ligt bij het bestuur van de stichting.
Het vermogen van de stichting wordt besteed conform de doelstelling van de stichting.
De stichting is 13 juli 2023 opgericht en op dit moment is er nog geen financieel overzicht.
Het doel is om dit begin 2024 op orde te hebben.

Bestuur
Het bestuur van de “Stichting Words of Life Ministries” bestaat uit:
– Maarten de Jager: Voorzitter
– Davida Van Rooij e/v Jongerius: Secretaris
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor werkzaamheden voor de stichting, zij doen
het werk onbezoldigd.


– Jesse Borst: Penningmeester
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor werkzaamheden voor de stichting, zij doen het werk onbezoldigd.

Contactgegevens
Het adres van Stichting Words of Life Ministries is:
Coebergerstraat 10
5624AV Eindhoven 
Email: bestuur@woordenvanleven.nl
Website: www.woordenvanleven.nl
RSIN: 865468485
Bankrekening nummer NL71 ABNA 0124 9609 87

Activiteitenverslag
De stichting is 13 juli 2023 opgericht. Een activiteitenverslag volgt na afloop van dit jaar.

Financiële verantwoording
De stichting is 13 juli 2023 opgericht. Een financieel verslag volgt na afloop van dit jaar.